Archive for the ‘Foto’ Category

Karate Sibiu-Kyokushin Hirsch DOJO Ianuarie 2022

marți, ianuarie 11th, 2022

https://www.facebook.com/danisibiu/posts/4999019653475867

https://www.facebook.com/danisibiu/posts/4992861824091650

https://www.facebook.com/danisibiu/posts/5007156962662136

Karate Sibiu-Kyokushin Hirsch DOJO Septembrie 2019

marți, septembrie 10th, 2019

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2641985365845986&set=pcb.2641991459178710&type=3&theater

 

Karate Sibiu-Kyokushin Hirsch DOJO Mai 2019

marți, septembrie 10th, 2019

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2435378383173353&set=a.2435385246506000&type=3&theater

Karate Sibiu-2.Tabara de Primavara Aprilie 2019

marți, septembrie 10th, 2019

https://www.facebook.com/190435458191097/photos/a.438770633357577/438770673357573/?type=3&theater

Karate Sibiu-1.Tabara de Primavara Aprilie 2019

marți, septembrie 10th, 2019

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVkmu5UAIu1GLebj~%3BxVoPx~%3BWXiAqDbSDh0~_UdVau5~_y9~_dkSfbfXZLSIW4w07zX7~_SP38qe45Okt~%3B~%3Bt73GOPtfZ~%3Bz2eI~%3BeyVoI199~_XLiF0~_S~_S3PH9~%3B33ni~%3BfJ9978c~%3Buy5~_R9BW2N~%3B7kjhbvvel8ovnRVsafvlsn~%3BN7sl~%3BgpcQrHXgJ8xXyffiU2c~_uSfrn~%3BM7vC~%3BgG8a09fIlP2uHXTfzawQf9s8CLfMjZ5o8f4KfEb66eNfZjc~_~%3B14ytbkZ~%3B8dSAf8d3zO~%3Bn1CcQjflbo98ufjnjB~_Av8lfEceor3Pk9Pwvr6~_NV6~_YGvsr~_B~%3BvLDs~_pn9~%3BayvkR9zO~_nn3DqQe3ws6F99dUyX189UuSvHTb5WvApzC9Xj5DfhH6C~_vl9~_sNvn~%3B6A175~_DP2Q74U~_tOm~%3Bfob9BPBN4huDfNSbz~_Fn6YwHvB8~%3BAZt6yUF~%3B~_eXzvXqT8xWYp~_E8Rd17bdbn0GdzvhfzL~_wH~%3BNrjVwV6FcYD3~%3B3qPT0r9RFV8FP~%3BIvDz~_0C91GsE8HHqFfrNp99FPUF~_pFAv8~_ntI3v7UAs2~_1PgS~%3B2nJvbjMB709vZbwE~_9pQbeUy~_B~%3BVPcJ9BHUx8p0Nvb1~_aYX~_oxb747yX9jH9TbD4r9~_~%3BanoB7iJQI~%3B~_Qzwuy8~_6tW37x31c19Cn0V9tl38p7~%3Bu61~_X89Z281q0F~%3BMbnKeFn~%3Bu~%3BHPNJfVQPvmc~_3K~%3BHV0F~%3BRf1V5r3nfLTE2dwHffuzl~%3BPQp7d~_eu6498P7U7efet~%3B9qOvPXz7s27KX7~%3BRnzXpP~%3B73Uf9vtf~_P9~_gn69z3jt18973524Hveqw5FfQ~_~%3BQL6l~%3B~%3BBI6rPvfvZwvjsHtnGf4x7r1~_8o~%3BH~%3B8JuplPOz~%3BnIff7YNkP734nvuqW4DvV~%3B~%3BY6TOG~_QTvOb8~%3BOM~%3B~%3B6bEH~%3BfC~_jV~_~%3B6u8egM9mPXv4vv1xDK8a52Hs5iuIVxnuP~%3BdDBfjkPSjHPg~%3Bih~%3B2ixG9EkM8Zv87mvR9r2NRTgN8l~%3BwV9P72kQd~%3B8v8irtzgv3YP5ot7wf6fUQyu~_5z5oxTw8ferNby7z~_fWbnc~_G3qjvAL7cT4X~%3BgXr~%3BA5hpI591~_h2hfkegP~_7rwfzNm78Z8Es~_AvPG~_zm4N0E~_6~%3BQ5YvYfuxE5fw~-~-.bps.a.438763730024934&type=3

Karate Sibiu-Kyokushin HIRSCH Dojo Aprilie 2019

marți, septembrie 10th, 2019

https://www.facebook.com/190435458191097/photos/pcb.437258043508836/437257403508900/?type=3&theater

Karate Sibiu-Campionat National KWU Romania,Sibiu 30.03.2019

marți, septembrie 10th, 2019

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2360401200671072&set=a.2360418830669309&type=3&theater

5.KATA IFK Seminar Sibiu Final 28 Octombrie 2018

miercuri, octombrie 31st, 2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2132460663465128&set=a.2132470716797456&type=3&theater

4.KATA IFK Seminar Sibiu (Duminica) 28 Octombrie 2018

miercuri, octombrie 31st, 2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2132426770135184&set=a.2132438770133984&type=3&theater

3.KATA IFK Seminar Sibiu (Sambata seara)27 Octombrie 2018

miercuri, octombrie 31st, 2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2128675283843666&set=a.2128684820509379&type=3&theater